Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού για την Ανάδειξη Μελών Ε.Π.Π. ως Μελών της Γενικής Συνέλευ