Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού για την Ανάδειξη Μελών Ε.Κ.Σ. ως Μελών της Γενικής Συνέλευ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πειραιάς : 19 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 31

ΠΡΟΣ : Όλα τα Μέλη Ε.Κ.Σ. της Π.Ε. Σαρωνικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Γενική Εφορεία – Εφορεία Διοίκησης

ΘΕΜΑ : Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού για την Ανάδειξη Μελών Ε.Κ.Σ.ως Μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. 2019-2020

Αγαπητά Μέλη Ε.Κ.Σ.,

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Οργανισμού ΣΕΠ Π.Δ.: 71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ:115Α/12.05.2014), άρθρο 08 και 26, και τις Εγκυκλίους 11 & 12 / 26.09.2018, η Περιφέρειά μας συγκαλεί Συνέδριο με σκοπό: Ανάδειξη Μελών Ε.Κ.Σ. – εκπροσώπων της Π.Ε. Σαρωνικού ως Μελών της Γενικής Συνέλευσης τουΙδρύματος Σ.Ε.Π., για θητεία δύο ετών 2019 και 2020.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, από 18:30 έως 20:30 στο Ναυτοπροσκοπικό και Ναυταθλητικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου (Λεωφ. Ποσειδώνος 26, 17674 Καλλιθέα – Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου).

Την οργάνωση έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους Μιχάλη Κωστάκο (Π.Ε. Σαρωνικού) , Δημήτρη Δεουδέ (Αναπληρωτή ΠΕ Σαρωνικού) και Φίλιππο Ντιέτσι (Έφορο Διοίκησης ΠΕ Σαρωνικού).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν τα μέλη Ε.Κ.Σ. με τα προσόντα που αναγράφονται στο άρθρο 08 του οργανισμού Π.Δ: 71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ:115Α/12.05.2014).

Η οργανωτική επιτροπή, θα καλέσει όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής, με πρόσκληση και συνημμένο έντυπο δήλωσης συμμετοχής που θα αποστείλει στους Αρχηγούς Συστημάτων. Κάθε σύνεδρος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για μέχρι τρία (3) μέλη Ε.Κ.Σ

Το Συνέδριο θα αρχίσει με την ανακοίνωση των έγκυρων υποψηφιοτήτων και μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των μελών της Γ.Σ. του ΣΕΠ και αμέσως μετά η κάλπη θα ανοίξει και θα κλείσει στις 20:30 ακριβώς, οπότε και θα ακολουθήσει η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν όλα τα μέλη Ε.Κ.Σ. που:

  • έχουν απογραφεί για το τρέχον έτος 2019, (δηλ. έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.)​

  • έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη της παρούσης ή προηγουμένης Γεν. Συνέλευσης

  • να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ:

Δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα τα μέλη ΕΚΣ τα οποία εκτός από τα προσόντα της

προηγουμένης παραγράφου έχουν επιπλέον, και:

  • Διετή τουλάχιστον υπηρεσία μέλους Ε.Κ.Σ. με ισχύοντα διορισμό κατά το τελευταίο έτος προ της ημερομηνίας ανάδειξης

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία (3) μέλη Ε.Κ.Σ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο. Οι δηλώσεις συμμετοχής και οι αιτήσεις υποβολής υποψηφιότητας, σωστά συμπληρωμένες με όλα τα στοιχεία πρέπει να παραδοθούν στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου μέχρι το Σάββατο, 1 Δεκεμβ