Εκπαιδευτική συνάντηση με αντικείμενο «Εξοπλισμός και γνώσεις διαβίωσης στην ύπαιθρο»