Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού για την Ανάδειξη Βαθμοφόρων ως Μελών της Γενικής Συνέλευση


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πειραιάς : 19 Νοεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 30

ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Π.Ε. Σαρωνικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Γενική Εφορεία – Εφορεία Διοίκησης

ΘΕΜΑ : Συνέδριο Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού για την Ανάδειξη Βαθμοφόρων ως Μελών τηςΓενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. 2019-2020

Αγαπητοί Βαθμοφόροι,

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Οργανισμού ΣΕΠ Π.Δ.: 71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ:115Α/12.05.2014), άρθρο 08 και 26, και τις Εγκυκλίους 11 & 12 / 26.09.2018, η Περιφέρειά μας συγκαλεί Συνέδριο με σκοπό: Ανάδειξη Βαθμοφόρων – εκπροσώπων της Π.Ε. Σαρωνικού ως Μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σ.Ε.Π., για θητεία δύο ετών 2017 και 2018.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, από 18:30 έως 21:00 στο Ναυτοπροσκοπικό και Ναυταθλητικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Δέλτα Φαλήρου (Λεωφ. Ποσειδώνος 26, 17674 Καλλιθέα – Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου).

Την οργάνωση έχει αναλάβει τριμελής οργανωτική επιτροπή που αποτελείται από τους Μιχάλη Κωστάκο (Π.Ε. Σαρωνικού) , Δημήτρη Δεουδέ (Αναπληρωτή ΠΕ Σαρωνικού) και Φίλιππο Ντιέτσι (Έφορο Διοίκησης ΠΕ Σαρωνικού).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν οι βαθμοφόροι με τα προσόντα που αναγράφονται στο άρθρο 08 του οργανισμού Π.Δ: 71/16.04.2014 (Φ.Ε.Κ:115Α/12.05.2014), και στον Κανονισμό Διοίκησης Οργάνωσης και Λειτουργίας Σ.Ε.Π (Μέρος 7ο Κεφ. 6, § 6.1).

Η οργανωτική επιτροπή, θα καλέσει όσους έχουν δικαίωμα συμμετοχής, με πρόσκληση και συνημμένο έντυπο δήλωσης συμμετοχής που θα αποστείλει στους Αρχηγούς Συστημάτων. Κάθε σύνεδρος με δικαίωμα ψήφου μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για μέχρι εικοσιτρία (23) υποψήφιους βαθμοφόρους, όσους η Περιφερειακή Εφορεία δικαιούται να αναδείξει (πλέον του Π.Ε). Το Συνέδριο θα αρχίσει με την ανακοίνωση των έγκυρων υποψηφιοτήτων και μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη των μελών της Γ.Σ. του ΣΕΠ και αμέσως μετά η κάλπη θα ανοίξει και θα κλείσει στις 21:00 ακριβώς, οπότε και θα ακολουθήσει η διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι που:

  • έχουν εντολή Διοικήσεως με ημερομηνία τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου

  • έχουν απογραφεί για το τρέχον έτος 2019, (δηλ. έχουν εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.)

  • έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. είτε εκ συνδρομών ως μέλη της παρούσης ή προηγουμένης Γεν. Συνέλευσης είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Η οργανωτική επιτροπή θα καταρτίσει τον πίνακα των συμμετεχόντων πέντε μέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου οπότε και λήγει η προθεσμία έγκρισης Εντολών Διοίκησης (μεσάνυκτα της 30/11/2018). Ο εν λόγω κατάλογος, αφού υποβληθεί για επικύρωση από την Γ.Ε., θα είναι στην διάθεση καθενός αναρτημένος στο site της Π.Ε. Σαρωνικού. Επιπλέον, θα υποβληθεί στην Γ.Ε. και συμπληρωματικός πίνακας με τα μέλη που έχουν εντολή διοίκησης αλλά δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. (απογραφή 2019 ή/και συνδομή ως μέλη της Γ.Σ. Σ.Ε.Π.). Ο εν λόγω πίνακας θα είναι στην διάθεση της οργανωτικής επιτροπής και δεν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Σαρωνικού. Την ημέρα του συνεδρίου θα μπορεί η Π.Ε. Σαρωνικού να εισπράτει τις οφειλές από τον συμπληρωματικό πίνακα και να αποκτούν επιπλέον μέλη το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο.

Παρακαλούνται οι ΑΣ να φροντίσουν έγκαιρα να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι εντολές διοίκησης των βαθμοφόρων στο site του ΣΕΠ πρ